سلام

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

Surface Studio Innovation

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

“Surface Studio’s unique ability to transform adjusts to every step of your creative process.”

-Jaron Schneider – Resource Magazine

1

sRGB

۲
SurfaceStudio Innovation

DCI-P3

3
SurfaceStudio Innovation

Vivid

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید