نوآوری در همه جزئیات

طراحی و عملکرد لپ تاپ سرفیس در سطح یک ترکیب هنرمندانه از تاچ راحت، راحتی در استفاده، اسپیکرهای امنیسونیک مخفی مجزا و یک تاچ اسکرین تعاملی درخشان، ارتقاء داده شده است.