سالم تر زندگی کنید

با مایکروسافت بند محدودیتی برای توانایی های شما وجود ندارد.