آفیس 365 لوگو

در جریان همه چیز باشید!

اطلاعات جدید مناسب خود را کشف کنید و به سرعت هر کس و هر چیزی که میخواهید بیابید.

یافتن اطلاعات با Delve

اطلاعات به سوی شما می آیند

اطلاعاتی که به کارتان مربوط است را به آسانی مشاهده کنید.

Office Delve نتایج شخصی سازی شده را برای جست و جو های شما ارائه میدهد. این قابلیت از Office Graph قدرت رفته و اطلاعات را بر اساس کار شما، افراد که با آن ها کار میکنید و با توجه به دسترسی هایی که دارید برایتان نمایش میدهد.

چیزی که به آن احتیاج دارید را پیدا کنید.

بدون اتلاف وقت به محتوای قبلی دسترسی پیدا کنید و به کار خود ادامه دهید و یا کار همکارانتان را به پایان برسانید و یا محتویات مربوط به کار خود را ببینید.

یافتن اطلاعات با Delve
یافتن اطلاعات با Delve

کشف کنید و کشف شوید

به افراد مختلف، اسناد و ایده ها متصل باشید.

Office Delve  به شما و همکارانتان کمک میکند بهتر به محتویات موضوعات و یکدیگر متصل باشید.